ИЗТЕГЛИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, РЕГИСТРИРАНО ИЗВЪН ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ

НАРЕДБА № 60

за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ

НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000г.

за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002г., изм., бр. 67 от 2012г.)
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ

НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013г.

за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на ЕС
ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ

ДИРЕКТИВА 2007/46/ЕО

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5.9.2007 година за създаване на рамка за одобрение на МПС и техните ремаркета
ИЗТЕГЛИ

ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ „АУТО ТЕСТ ЛАБ“ ЕООД

ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ

ФОРМУЛЯР ЗА ЖАЛБА

ИЗТЕГЛИ
ИЗТЕГЛИ