ВИД НА ИЗВЪРШВАНАТА УСЛУГА Цена в лева с ДДС
1. Проверки и/или изпитвания при изменение в конструкцията на регистрирани ППС (Наредба Н-3)
1.1. Леки автомобили (категория М1)
1.1.1. Изменение в конструкцията и промяна на категорията – от М1 в N1 240
1.1.2. Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код 216
1.1.3. Изменение в автомобил със специално предназначение 240
1.1.4. Смяна на кормилно управление (при предоставяне на документи от оторизиран сервиз) 420
1.1.5. Допълнително монтирани устройства за осветяване и светлинна сигнализация 30
1.2. Товарни автомобили и автобуси (категория N1)
1.2.1. Промяна на категорията – от N1 в М1 240
1.2.2. Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код 240
1.2.3. Изменение в автомобил със специално предназначение 300
1.2.4. Смяна на кормилно управление (при предоставяне на документи от оторизиран сервиз) 480
1.2.5. Допълнително монтирани устройства за осветяване и светлинна сигнализация по договаряне
1.3. Ремаркета (категория О)
1.3.1. Категории О1 и О2 144
1.3.2. От категория О в категория О със специално предназначение по договаряне
2.  Проверки и/или изпитвания при индивидуално одобряване на ППС, които нямат регистрация в държава – членка на ЕС или на ЕИП (Наредба Н -3)
2.1. Лек автомобил (категория М1, вкл. със специално предназначение) от 480 до 540
2.2. Товарен автомобил (категория N1) 540
2.3. Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) 360
3. Проверки и/или изпитвания за одобряване типа на нови ППС (Наредба №60)
3.1. Индивидуално одобряване на нови ППС
3.1.1. Лек автомобил (категория М1, вкл. със специално предназначение) 360
3.1.2. Товарен автомобил (категория N1) 480
3.1.3. Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) 216
3.2. Национално одобряване на типа за малка серия нови ППС
3.2.1. Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) по договаряне
3.3. Изменение в конструкцията на нови ППС
3.3.1. Леки автомобили (категория М1) по договаряне
3.3.2. Товарни автомобили (категория N) по договаряне
3.3.3. Автомобили със специално предназначение  (категории N и М) по договаряне
3.3.4. Ремаркета (категории О1 и О2) по договаряне
4. Проверка на ППС за възстановяване на прекратена регистрация (Наредба  I-45)
4.1. МПС – категория М1 (лек автомобил)    300
4.2. МПС – категория М1G (лек автомобил с повишена проходимост)    300
4.3. МПС – категория N1, N1G (товарен автомобил с максимална маса до 3,5 тона)    300
4.4. МПС – категория N2(товарен автомобил с максимална маса над 3,5 тона) 480
4.5. МПС – категория N3(товарен автомобил с максимална маса над 3,5 тона) 560
4.6. МПС – категория М2(автобус)       560
4.7. МПС – категория М3(автобус)      660
4.8. МПС – категория L (мотопед)       160
4.9. МПС – категория L (мотоциклет)    240
4.10. МПС – Ремарке – категория О1 (до 750 кг)и категория О2 (до 3500 кг)    200

ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ, ВАЛИДНИ ОТ 01.02.2020г.