ВИД НА ИЗВЪРШВАНАТА УСЛУГА Цена в лева с ДДС
1. Проверки и/или изпитвания при изменение в конструкцията на регистрирани ППС (Наредба Н-3)
1.1. Леки автомобили (категория М1)
1.1.1. Изменение в конструкцията и промяна на категорията – от М1 в N1 240
1.1.2. Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код 216
1.1.3. Изменение в автомобил със специално предназначение 240
1.1.4. Смяна на кормилно управление (при предоставяне на документи от оторизиран сервиз) 420
1.1.5. Допълнително монтирани устройства за осветяване и светлинна сигнализация 30
1.2. Товарни автомобили и автобуси (категория N1)
1.2.1. Промяна на категорията – от N1 в М1 240
1.2.2. Смяна на двигател с вътрешно горене – с ДВГ от друг тип, модел, код 240
1.2.3. Изменение в автомобил със специално предназначение 300
1.2.4. Смяна на кормилно управление (при предоставяне на документи от оторизиран сервиз) 480
1.2.5. Допълнително монтирани устройства за осветяване и светлинна сигнализация по договаряне
1.3. Ремаркета (категория О)
1.3.1. Категории О1 и О2 144
1.3.2. От категория О в категория О със специално предназначение по договаряне
2.  Проверки и/или изпитвания при индивидуално одобряване на ППС, които нямат регистрация в държава – членка на ЕС или на ЕИП (Наредба Н -3)
2.1. Лек автомобил (категория М1, вкл. със специално предназначение) от 480 до 540
2.2. Товарен автомобил (категория N1) 540
2.3. Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) 360
3. Проверки и/или изпитвания за одобряване типа на нови ППС (Наредба №60)
3.1. Индивидуално одобряване на нови ППС
3.1.1. Лек автомобил (категория М1, вкл. със специално предназначение) 360
3.1.2. Товарен автомобил (категория N1) 480
3.1.3. Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) 216
3.2. Национално одобряване на типа за малка серия нови ППС
3.2.1. Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) по договаряне
3.3. Изменение в конструкцията на нови ППС
3.3.1. Леки автомобили (категория М1) по договаряне
3.3.2. Товарни автомобили (категория N) по договаряне
3.3.3. Автомобили със специално предназначение  (категории N и М) по договаряне
3.3.4. Ремаркета (категории О1 и О2) по договаряне

ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ, ВАЛИДНИ ОТ 01.02.2020г.